การรับประกัน

บริษัทรับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 1 ปี

นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า และระยะเวลาตามเงื่อนไขของสินค้าแต่ละประเภท (กรุณาสอบถามรายละเอียดจากพนักงาน)

กรณีสินค้าเกิดการชำรุดจากกระบวนการผลิต

บริษัทจะทำการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ภายใน ระยะเวลา 1 เดือน หลังจากที่บริษัททำการตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทรับประกันดังนี้

 สินค้าชำรุดที่จะได้รับการเปลี่ยน ต้องเป็นสินค้าที่ชำรุดจากการผลิตเท่านั้น  ไม่ได้เกิดจากการใช้งาน

 สภาพบรรจุภัณฑ์ต้องไม่เกิดการชำรุดบุบสลาย และตัวสินค้าต้องไม่มีรอยขีดข่วนใดๆ ทั้งสิ้น ใบรับประกันอยู่ในสภาพสมบูรณ์

 อุปกรณ์ชุดมาตรฐานจะต้องส่งคืนพร้อมกล้องที่ชำรุด และต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ทุกชิ้น

การเปลี่ยนสินค้่าใหม่ ระยะเวลาการรับประกันนับจากวันที่ซื้อครั้งแรก

การรับประกันนี้ไม่รวมถึงชุดอุปกรณ์เสริมต่างๆ

อาทิเช่น แบตเตอรี่ แท่นชาร์จ และสายต่อต่างๆ

ข้อจำกัด

ข้อจำกัด ของกระบวนการผลิตภายใต้เทคโนโลยีแบบ TFTs (Thin-film transistor) ของจอ LCD ทั่วไป อาจเกิดจุด pixel ที่แสดงค่าสีเพี้ยนได้ หรือไม่แสดงสีได้ส่วนนึ่งซึ่งเรียกว่า Non-Conforming Pixel และถือว่าไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีตำหนิหรือเสียแต่อย่างใด

การชำรุดเสียหาย

กรณีการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ สาธารณภัย ภัยธรรมชาติ การใช้งานไม่ถูกต้องของผู้ซื้อ หรือ ผ่านการซ่อมดัดแปลงมาจากที่อื่นที่ไม่ใช้ตัวแทนบริษัท ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบแต่อย่างใด

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบรับประกันใบใหม่

เมื่อใช้สิทธิ์การรับประกันสินค้าจะต้องนำใบการรับประกันมาด้วยทุกครั้ง

เงื่อนไขการรับประกัน

 เงื่อนไขการรับประกันจะไม่รวมถึงค่าพาหนะบริการไปรับสินค้า

 เงื่อนไขการรับประกันข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่างหน้า ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก

 อุปกรณ์และชิ้นส่วนสิ้นเปลือง

อุปกรณ์และชิ้นส่วนสิ้นเปลืองที่ประกอบอยู่กับตัวกล้องและเลนส์ มีสินค้าที่อยู่นอกการรับประกันดังนี้ หนังหรือยางสังเคราะห์บริเวณมือจับ (กริป), ยางรองตา, focusing screen, ฝุ่นในหน้าจอกล้องและเลนส์