นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

บริษัท อะโพจี เวิร์ลดไวด์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ซึ่งประกอบกิจการและกำกับดูแล เว็บไซต์ digital2home.com (“เว็บไซต์ฯ”) คำนึงถึงมาตราการปกป้องคุ้มครองข้อมูลในทุกรูปแบบที่บริษัทฯ มีในครอบครองของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ digital2home.com

บริษัทฯ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลตามกฎหมาย มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 30, 32 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (“นโยบายฯ”) นี้ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการได้มา การใช้ และการเก็บรักษา ข้อมูลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ digital2home.com เท่านั้น

ในฐานะเจ้าของข้อมูล (“ท่าน”) มีหน้าที่อ่านและรับทราบนโยบายฯ นี้ทั้งหมดก่อนที่จะให้ข้อมูลใดๆ กับบริษัทฯ ในการใช้บริการเว็บไซต์ฯ โดยท่านจะต้องอนุญาตให้บริษัทฯ รวบรวม ใช้และเก็บรักษาข้อมูลของท่านตามที่กำหนดไว้ตามนโยบายฯ นี้

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายฯ หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน โปรดติดต่อผ่านทางอีเมลที่ digital2home@gmail.com

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  1. เพื่อเพิ่มความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ฯ บริษัทฯ จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมลแอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น
  2. ในกรณีที่ท่านสมัครสมาชิก (Sign up) หรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เว็บไซต์ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) ที่อยู่ในการส่งสินค้า (Shipping Address) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address)
  3. เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของเว็บไซต์ฯ บริษัทฯ จำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเพิ่มเติมด้วย เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นดูเว็บ (Browser Type) ชื่อโดเมน (Domain Name) หน้าเว็บ (Web Page) ของเว็บไซต์ฯ ที่ท่านใช้บริการ เวลาที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์ฯ (Access Time) และเว็บไซต์ที่ท่านเข้าใช้ก่อนหน้านั้น (Referring Website Address) เป็นต้น เพื่อจัดทำเป็นสถิติในการใช้งานเว็บไซต์ฯ
  4. บริษัทฯ แนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงกับ เว็บไซต์ฯ นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  1. บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ประชาสัมพันธ์ หรือ ให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการของบริษัทฯ เท่านั้น
  2. บริษัทฯ ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ เว็บไซต์ฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
  3. ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งสินค้า การวิเคราะห์เชิงสถิติ เป็นต้น บริษัทฯ จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้าง เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับอย่างปลอดภัย และกำหนดมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้นอกเหนือจากกิจการของบริษัทฯ

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

  1. บริษัทฯ อาจแบ่งปันข้อมูลตามกฎหมายหรือคำขออย่างเป็นทางการของหน่วยงานของรัฐ
  2. และเพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะให้มีการใช้หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จากบริษัทฯ ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านแสดงความจำนงดังกล่าวมาทางอีเมลที่ digital2home@gmail.com

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์ฯ ส่งไปยังโปรแกรมค้นดูเว็บ (Web Browser) ของท่าน และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ฯ สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของท่าน จนกว่าท่านจะออกจากโปรแกรมค้นดูเว็บ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้น หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงาน หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านอาจได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำข้อมูลต่างๆ ที่เว็บไซต์ฯ ที่ท่านใช้บริการ ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเว็บไซต์ฯ ต่อไป

การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายฯ โดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบ ล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายฯ ทุกครั้งที่มีการใช้บริการจากเว็บไซต์ฯ

การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับนโยบายฯ หรือการปฏิบัติตามนโยบายฯ นี้ บริษัทฯ ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์ฯ ต่อไป ทางอีเมลที่ digital2home@gmail.com

จัดทำเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563