ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ

1. สินค้าจัดส่งให้ท่านตามที่อยู่ภายใน 1-7 วัน สำหรับรายการที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น กรณีรายการอนุมัติแล้วแต่ยัง ไม่ได้รับสินค้า เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว กรุณาติดต่อ digital2home 0-2860-7801 ถึง 2
 
2. digital2home ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใบสั่งซื้อสินค้า/บริการ ที่ได้รับการอนุมัติ โดยใบสั่งซื้อสินค้า/บริการ ดังกล่าวจะมีผลผูกพันตามเงื่อนไขที่รวมอยู่ในสัญญาการสั่งซื้อสินค้า/บริการ ของ digital2home และถือเป็นการตกลงยืนยันการสั่งซื้อของสมาชิก หากติดปัญหาในการสั่งซื้อสินค้า/บริการ กรุณาติดต่อ digital2home 0-2860-7801 ถึง 2
 
3. digital2home ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้า ข้อตกลง และเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของ digital2home ถือเป็นที่สิ้นสุด